Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem strony www.rekoforma.pl można dokonać zakupu detalicznego za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Rekoforma Łukasz Bagiński z siedzibą w Skokowa przy ul. Ogrodowa 12, 55-110 Prusice, NIP 915 173 69 33, REGON 366687677, adres e-mail: info@rekoforma.pl
 3. Przedmiotem sprzedaży są meble wykonane z surowców pochodzących głównie z recyklingu m.in. starego drewna i starego metalu.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

PRODUKT

 1. W naszej ofercie znajdują się przedmioty wykonane z nowych materiałów lub z surowców pochodzących z recyklingu. Często celowo zachowana jest patyna czasu i/lub ślady użytkowania: gwoździe, przebarwienia, odkształcenia, rdzę, ślady po kornikach. Wszystkie nadają się do codziennego użytku. Do każdego egzemplarzu podchodzimy indywidualnie, łącząc solidne rzemiosło z nową estetyką.
 2. Kolory widoczne na ekranie komputera mogą nieznacznie różnić się od kolorów rzeczywistych.
 3. Wiążąca dla Kupującego pozostaje cena widniejąca przy opisie towaru w momencie złożenia przez niego zamówienia.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 5. Wszystkie przedmioty są wyceniane w PLN i zawierają podatek VAT. W przypadku wysyłki zagranicznej cena w PLN przeliczana jest na Euro po kursie z dnia zamówienia według przelicznika NBP – tabela kursów.
 6. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Dokładną wycenę dostawy podajemy w odpowiedzi na konkretne zapytanie.
 7. W przypadku transakcji zagranicznych, wszelkie cła i opłaty dodatkowe (obowiązujące w kraju Kupującego) są ponoszone przez Kupującego.

REKLAMACJA

 1. Kupujący, który jest Konsumentem, ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli w ciągu 2 lat od wydania produktu ujawni się niezgodność produktu z umową, o ile w terminie 1 roku od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonych produktów z umową zawiadomi o stwierdzonej niezgodności.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać, co najmniej, następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, pod którym znajduje się reklamowany Towar, numer telefonu kontaktowego, nazwę Towaru, dokładny opis niezgodności oraz datę i okoliczności wykrycia niezgodności. W miarę możliwości, zaleca się dołączyć zdjęcie obrazujące reklamowaną niezgodność umożliwiające identyfikację niezgodności.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, nastąpi niezwłoczny kontakt z Kupującym, celem ustalenia sposobu dostawy Towaru.
 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (np. paragon fiskalny lub faktura VAT).
 6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności, poinformujemy klienta mailowo.
 7. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 9. Przesyłki powinny być przesyłane na adres Rekoforma Łukasz Bagiński z siedzibą w Skokowa przy ul. Ogrodowa 12, 55-110 Prusice. Przesyłki wysyłane na inny adres nie będą odbierane ze względów logistycznych.
 10. Celowo zachowana patyna czasu i/lub ślady użytkowania: gwoździe, przebarwienia, odkształcenia, rdza, ślady po kornikach nie podlegają reklamacji.

OGRANICZENIA

 1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wizualnych powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji (w tym: zadrapań, ubytków, deformacji na skutek zbyt dużych obciążeń, plam od substancji chemicznych, uszkodzeń wskutek działania wysokiej temperatury, uszkodzeń w transporcie etc.).
 2. Meble muszą być bezwzględnie wykorzystywane wewnątrz pomieszczeń w celu zabezpieczenia przed działaniem wody opadowej oraz warunków o wysokiej wilgotności.
 3. Dodatkowe akcesoria wchodzące w skład wyposażenia gotowych produktów objęte są warunkami gwarancji ich producentów.
 4. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie oraz pośrednie szkody materialne i niematerialne spowodowane niewłaściwym użyciem naszych produktów.
 5. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona w każdym wypadku do wymiany dostarczonego produktu, usunięcia wady lub zwrotu kosztów maksymalnie do wysokości zapłaconej kwoty bez kosztów przesyłki.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

UWAGA
Przed odebraniem przesyłki prosimy o każdorazowe sprawdzenie, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki i sporządzenie protokołu rozbieżności.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu (np. paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – są one ułatwieniem w przypadku zgłaszania reklamacji.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy – FORMULARZ ZWROTU TOWARU.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu winno zawierać, w szczególności numer zamówienia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.
 4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres Rekoforma Łukasz Bagiński z siedzibą w Skokowa przy ul. Ogrodowa 12, 55-110 Prusice. Przesyłki wysyłane na inny adres nie będą odbierane ze względów logistycznych. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, części, akcesoria, instrukcje, dowód zakupu, w opakowaniu zabezpieczającym towar przed uszkodzeniami, nie powinien nosić śladów eksploatacji.
 5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia od odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, wraz z kosztem wysyłki. Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób proponowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2., 3. i 4. powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Strona www.rekoforma.pl oraz jej zawartość jest chroniona prawem autorskim.
 2. Logo jest chronione prawem autorskim i nie może być wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody autora.
 3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej (w tym zdjęć i opisów) bez pisemnej zgody autora.

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.
 2. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej w zakładce kontakt lub poprzez wiadomość e-mail.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego; w takim wypadku transakcje nie będę realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.
 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o towarze, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności szczegółami technicznymi i parametrami. Towary te są często bardzo skomplikowane technicznie i posiadają specyficzne właściwości. Stąd Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta drogą mailową.
 8. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie w drodze powiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną do chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru wskazanego w ofercie kupna następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 10. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, jeśli w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego, pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu, o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.

DARMOWA DOSTAWA

 1. Obejmuje przesyłki na terenie Polski.
 2. Dotyczy przesyłek standardowych oraz paletowych o maksymalnych wymiarach przesyłki 120cm x 80cm x 200cm wysokości (wraz z paletą).
 3. Dotyczy przesyłek gabarytowych (powyżej 120cm x 80cm x 200cm wysokości wraz z paletą) wysyłanych w odległości 100 km od siedziby firmy.
 4. Całkowity koszt innych paczek (nie spełniających powyższych kryteriów) przesyłamy poprzez wiadomość e-mail wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.